Nowy Statut do konsultacji

STATUT
STOWARZYSZENIA „NASZA PRZYSZŁOŚĆ - TARNAWA”


Rozdział I
Postanowienia ogólne
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: NASZA PRZYSZŁOŚĆ – TARNAWA w dalszych postanowieniach Statutu zwane Stowarzyszeniem.
2. Nazwa Stowarzyszenia jest zastrzeżona.
3. Stowarzyszenie jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem osób fizycznych zawiązanym dla realizacji i propagowania inicjatyw, postaw i działań służących wszechstronnemu rozwojowi dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych zamieszkałych na terenie Parafii pod wezwaniem św. Wojciecha w Tarnawie Górnej, a także wspierania osób i organizacji podejmujących takie działania na terenie Gminy Zagórz.
4. Siedzibą Stowarzyszenia jest, Tarnawa Górna 69, 38-516 Tarnawa Dolna. Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności teren powiatu sanockiego.
5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.
6. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest pozarządową organizacją społeczną zrzeszającą osoby jako członków zwyczajnych, a także inne osoby prawne i fizyczne jako członków wspierających i honorowych.
7. Stowarzyszenia ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
9. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudnić także pracowników w tym swoich członków.
10. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim, Stowarzyszenie reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.
11. W zakresie swoich celów statutowych Stowarzyszenia może reprezentować interesy zbiorowe swoich
członków wobec organów władzy publicznej.


Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i środki działania
12. Celami Stowarzyszenia są:
a. działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z uwzględnieniem misji i nauki Kościoła Rzymsko-Katolickiego we współczesnym świecie, poprzez kształtowanie postaw promujących godność każdego człowieka,
b. organizowanie i wspomaganie różnych formach działalności charytatywnej i ewangelizacyjnej,
c. organizowanie różnych form opieki nad osobami starszymi,
d. prowadzenie profilaktyki antyalkoholowej i działań służących przeciwdziałaniu narkomanii i innym uzależnieniom oraz organizowanie pomocy psychologicznej w tym zakresie,
e. zapobieganie społecznemu wykluczeniu osób zagrożonych patologią społeczną oraz
stwarzanie warunków do reintegracji i rehabilitacji społecznej,
f. wspomaganie rodzin w kształtowaniu ich życia małżeńskiego i rodzinnego oraz w wychowaniu dzieci przez organizację opieki żłobkowej, przedszkolnej oraz świetlic socjoterapeutycznych,
g. propagowanie „zdrowego stylu życia” i troska o rozwój kultury chrześcijańskiej promującej integralny rozwój osoby ludzkiej,
h. pobudzanie inicjatyw społecznych dla rozwoju życia społeczno – kulturalnego, sportowego, turystycznego i artystycznego,
i. wspieranie rozwoju oświaty jak również prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej oraz akcji społecznych,
j. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości oraz postaw patriotycznych szczególnie u dzieci i młodzieży,
k. planowanie, organizowanie i zapełnianie pozalekcyjnego czasu dzieci i młodzieży oraz integrowanie środowisk samorządowych, rodzicielskich, nauczycielskich, uczniowskich na terenie działania,
l. organizowanie pomocy stypendialnej oraz socjalnej dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i zagrożonych patologiami.
13. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a. organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów, rekolekcji oraz innych imprez,
b. prowadzenie placówek oświatowych w tym głównie przedszkoli,
c. prowadzenie żłobków i klubów dziecięcych,
d. prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych,
e. prowadzenie różnych form opieki dla osób starszych w tym domów dziennego pobytu i klubów seniora,
f. wspieranie placówek edukacyjnych, oświatowych, opiekuńczych i wychowawczych,
g. organizację i realizowanie różnych form wypoczynku oraz upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa,
h. podejmowanie i realizowanie inicjatyw obywatelskich w szczególności na rzecz obrony godności każdego człowieka,
i. organizowanie spotkań towarzyskich, zabaw, festynów, pikników,
j. opracowanie i realizację projektów tematycznych związanych z w/w celami,
k. gromadzenie funduszy na pomoc stypendialną oraz pomoc materialną dla dzieci i młodzieży,
l. prowadzenie działalności wydawniczej,
m. prowadzenie strony internetowej,
n. współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania,
o. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów w sprawach dotyczących założonych celów,
p. inne działania realizujące cele statutowe.
14. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, jednak dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczony na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.
15. Stowarzyszenie może tworzyć fundacje i spółki oraz przystępować do spółek istniejących.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia - prawa i obowiązki
16. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia i działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
17. Stowarzyszenie posiada członków:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.
18. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia i która złoży deklarację członkowską.
19. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.
20. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
21. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.
22. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.
23. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenie.
24. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia lub w inny sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia.
25. Członkowie honorowi ustanawiani są przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
26. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b. wnioskowania i wyrażania opinii we wszystkich sprawach dotyczących celów i zasad funkcjonowania Stowarzyszenia,
c. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
d. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
e. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
f. zgłaszania wniosków do Zarządu Stowarzyszenia o nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia, wniosek ten musi być poparty przez co najmniej pięciu członków,
g. korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie w tym z rekomendacji, gwarancji i opieki.
27. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. aktywnego udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
c. dbałości o dobre imię Stowarzyszenia,
d. regularnego opłacania składek członkowskich.
28. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
29. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
30. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
31. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu Stowarzyszenia,
b. wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia:
a) z powodu łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
b) z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,
c) z powodu niepłacenia składek za okres jednego roku,
d) na pisemny wniosek pięciu członków Stowarzyszenia, z ww. powodów,
e) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
c. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,
d. rozwiązania Stowarzyszenia.
32. Zarząd każdorazowo zobowiązany jest zawiadomić członka o wykluczeniu, podając przyczyny wykluczenia oraz wskazując na prawo wniesienia odwołania do najbliższego Walnego Zebrania Członków.
33. Uchwała Walnego Zebrania Członków o wykluczeniu członka jest ostateczna.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
34. Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.
35. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów spośród liczby kandydatów co najmniej równej liczbie przewidzianych w danym organie członków. W przypadkach większej liczby kandydatów do władz Stowarzyszenia na wniosek Przewodniczącego Zebrania, Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze może utajnić wybory.
36. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić dowolną ilość kadencji.
37. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.
38. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
39. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd jako sprawozdawcze raz do roku, a jako sprawozdawczo – wyborcze raz na 3 lata.
40. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:
a. z własnej inicjatywy,
b. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c. na wniosek 1/3 ogółu członków.
41. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
42. W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a drugim terminie, który może być wyznaczony 15 minut później tego samego dnia, może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę członków.
43. W Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym mogą uczestniczyć członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
44. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
45. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należą:
a. określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
b. uchwalenie Statutu i zmian w Statucie,
c. uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia,
d. uchwalenie budżetu Stowarzyszenia,
e. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
f. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
g. wybór i odwołanie pełnomocnika do spraw zawierania umów z członkami Zarządu Stowarzyszenia,
h. ustalanie każdorazowo przy wyborach liczebności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
i. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
j. ustalenie wysokości składek członkowskich,
k. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
l. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
m. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia z członkostwa w Stowarzyszeniu,
n. podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do innych organizacji,
o. nadawanie godności członka honorowego,
p. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
q. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.
46. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
47. Zarząd składa się z 5 - 7 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
48. Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarza i od 1 do 3 członków Zarządu.
49. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu w terminie do 7 dni od posiedzenia Walnego Zebrania Członków, wybierając spośród członków Zarządu osoby funkcyjne – prezesa wiceprezesa, skarbnika, sekretarza.
50. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.
51. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku.
52. Do kompetencji Zarządu należy:
a) realizacja celów statutowych Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
d) określenie szczegółowych kierunków działania,
e) uchwalanie szczegółowych okresowych planów działania Stowarzyszenia oraz planów finansowych,
f) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
g) uchwalanie regulaminów, za wyjątkiem regulaminów pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
h) podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia, prowadzenie i likwidacji przez Stowarzyszenie placówek opiekuńczych i edukacyjnych,
i) podejmowanie uchwał w sprawie nabywania, zbywania lub obciążenia majątku nieruchomego lub ruchomego Stowarzyszenia oraz zarządzanie majątkiem instytucji prowadzonych przez Stowarzyszenie,
j) podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników na stanowiskach kierowniczych w instytucjach prowadzonych przez Stowarzyszenie,
k) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
l) podejmowanie uchwał w sprawie zawieszenia w czynnościach osób funkcyjnych i członków Zarządu,
m) podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania nowych i wykluczenia członków Stowarzyszenia,
n) prowadzenie ewidencji członków i dokumentacji Stowarzyszenia,
o) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego i wspierającego Stowarzyszenia,
p) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
q) organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej,
r) podejmowanie innych uchwał w przypadkach przewidzianych niniejszym Statutem.
53. Wiceprezes zastępuje prezesa w razie jego nieobecności lub niemożliwości wykonywania przez niego obowiązków.
54. Sekretarz zajmuje się protokołowaniem zebrań, prowadzeniem ewidencji członków, prowadzeniem korespondencji i spełnieniem innych funkcji związanych z istotą tego urzędu.
55. Skarbnik jest odpowiedzialny za zbieranie składek od członków, przyjmowaniem wszelkich wpłat, przechowywaniem pieniędzy, pokrywania z kasy Stowarzyszenia wydatków na polecenie Przewodniczącego, prowadzenie Ksiąg Rachunkowych.
56. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia.
57. Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków, nie będących członkami Zarządu.
58. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, sekretarza oraz od 1 do 3 członków.
59. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu w terminie do 7 dni od posiedzenia Walnego Zebrania Członków, wybierając spośród członków Komisji Rewizyjnej osoby funkcyjne – przewodniczącego i sekretarza.
60. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia,
b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji,
c) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków oraz zwołania posiedzenia Zarządu,
d) zwołania Walnego Zebrania Członków w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutowo,
e) składanie wniosków w przedmiocie udzielenia lub nieudzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
f) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
g) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.
61. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.
62. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.
63. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż jeden raz w roku lub na wniosek Prezesa lub Zarządu Stowarzyszenia.
64. W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 15 pkt 2 i 3 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacja nie może dotyczyć więcej niż 1/3 członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
65. W drodze kooptacji do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wchodzą osoby, które w wyborach do tych władz uzyskały kolejno największą liczbę głosów.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia
66. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
67. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) dochodów z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
c) darowizn, spadków, zapisów,
d) dotacji budżetowych i pozabudżetowych przeznaczonych na zadania zlecone realizowane przez Stowarzyszenie,
e) ofiarności publicznej,
f) własnej działalności gospodarczej,
g) wpływów z działalności statutowej,
h) innych źródeł.
68. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia mogą być przechowywane wyłącznie na
koncie Stowarzyszenia. Wpływy gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb,
jak najszybciej przekazywane na konto.
69. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
70. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób: prezesa Zarządu i skarbnika lub podpisy dwóch upoważnionych przez Zarząd jego członków.
71. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są podpisy: prezesa lub wiceprezesa i sekretarza lub podpisy dwóch upoważnionych przez Zarząd jego członków.
Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
72. Uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
73. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określa tryb likwidacji oraz cel, na który zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
74. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nieuregulowanych w Statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach /Dz. U. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami/.

Rozdział VII
Przepisy przejściowe
75. Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia organu rejestrowego.
Niniejszy Statut został zatwierdzony dnia 10 marca 2019r.
............................................................. ….....................................................
Przewodniczący Zebrania Sekretarz Zebrania