Stary Statut

 

STATUT

STOWARZYSZENIA „NASZA PRZYSZŁOŚĆ - TARNAWA”

 

 

Rozdział 1

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

        Stowarzyszenie przyjmuje nazwę: NASZA PRZYSZŁOŚĆ – TARNAWA dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem.

 

§ 2

       Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, zawiązanym na czas nieoznaczony, mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw    

i działań służących wszechstronnemu rozwojowi dzieci i młodzieży zrzeszonej w organizacjach działających na terenie Parafii pod wezwaniem św. Wojciecha w Tarnawie  Górnej.

§ 3

 

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest, Tarnawa Górna 69, 38-516 Tarnawa Dolna.
 2. Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,

     a w szczególności na terenie powiatu sanockiego.

 1. Stowarzyszenie jest pozarządową organizacją społeczną zrzeszającą osoby jako członków zwyczajnych, a także inne osoby prawne i fizyczne jako członków wspierających i honorowych.

 

§ 4

 

 1. Nazwa Stowarzyszenia jest zastrzeżona.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 3. Stowarzyszenie może używać odznak, logo, barw, znaczków i pieczęci na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 4. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. /Dz. U. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami/.

 

§ 5

 

        Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić także pracowników.

 

§ 6

 

 1. Stowarzyszenie może nawiązywać współpracę z organizacjami o podobnych celach, istniejącymi w kraju i za granicą.
 2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, których cele są zbliżone do jego zadań i celów.

 

Rozdział 2

 

Cele Stowarzyszenia oraz sposób ich realizacji

 

§ 7

 

          Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz służba na rzecz misji Kościoła Rzymsko-Katolickiego we współczesnym świecie, poprzez kształtowanie postaw promujących godność każdego człowieka a w szczególności:

 

 1. Uczestnictwo w różnych formach działalności ewangelizacyjnej Ruchu Światło-Życie.
 2. Prowadzenie profilaktyki antyalkoholowej i działań służących przeciwdziałaniu narkomanii i innym uzależnieniom.
 3. Zapobieganie społecznemu wykluczeniu osób zagrożonych patologią społeczną oraz stworzenie warunków do reintegracji i rehabilitacji społecznej.
 4. Wspomaganie rodzin w kształtowaniu ich życia małżeńskiego i rodzinnego zgodnie z zasadą Ewangelii wyrażonej w nauce Kościoła Katolickiego.
 5. Propagowanie „zdrowego stylu życia” i troska o rozwój kultury chrześcijańskiej promującej integralny rozwój osoby ludzkiej.
 6. Pobudzanie inicjatyw społecznych dla rozwoju życia społeczno – kulturalnego, sportowego, turystycznego, artystycznego.
 7. Popieranie i upowszechnianie dotychczasowego dorobku organizacji działających na terenie parafii.
 8. Wspieranie rozwoju oświaty.
 9. Organizowanie pomocy stypendialnej dla dzieci i młodzieży wszechstronnie uzdolnionych.
 10. Organizowanie pomocy socjalnej dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i zagrożonych patologiami.
 11. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości oraz postaw patriotycznych szczególnie u dzieci i młodzieży.
 12. Planowanie, organizowanie i zapełnianie pozalekcyjnego czasu dzieci i młodzieży.
 13. Integrowanie środowisk samorządowych, rodzicielskich, nauczycielskich, uczniowskich          

na terenie działania.

 

§ 8

 

Stowarzyszenie realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:

 

 1. Pracę formacyjną wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w oparciu o zasady Ruchu Światło-Życie.
 1. Organizowanie rekolekcji i spotkań ewangelizacyjnych.
 2. Realizowanie zorganizowanych form wypoczynku.
 3. Podejmowanie i realizowanie inicjatyw obywatelskich, szczególnie na rzecz obrony godności każdego człowieka.
 4. Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej oraz akcji społecznych.
 5. Prowadzenie i wspieranie placówek edukacyjnych, oświatowych, opiekuńczych i wychowawczych.
 6. Organizowanie kursów, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, koncertów, konkursów, itp.
 7. Organizowanie spotkań towarzyskich, zabaw, festynów, pikników.
 8. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa.
 9. Pomoc społeczną w tym pomoc rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej, stwarzanie warunków do wyrównania szans tych rodzin i osób.
 1. Współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością stowarzyszenia.
 2. Skupianie wokół idei Stowarzyszenia działaczy społecznych kultury, oświaty, sportu, turystyki, itp., a także zajmujących się zawodowo upowszechnianiem w/w dziedzin.
 3. Współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi.
 4. Współpracę z osobami i instytucjami w zakresie udzielania pomocy merytorycznej                           i materialnej na rzecz kształcenia i rozwoju dzieci i młodzieży.
 5. Gromadzenie funduszy na pomoc stypendialną dla wszechstronnie uzdolnionych dzieci i młodzieży.
 6. Gromadzenie funduszy na pomoc materialną dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich                     i zagrożonych patologiami.
 7. Organizowanie i pomoc w organizacji różnorodnych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.
 8. Organizowanie i finansowanie szkoleń, poradnictwa zawodowego dla młodzieży                      oraz różnorakich form szkolenia nauczycieli.
 9. Prowadzenie i wspieranie różnych form integracji i rozwoju dzieci i młodzieży, w tym działalności artystycznej, kulturalnej, rekreacyjnej, sportowej, turystycznej.
 10. Wspieranie rodziców i członków stowarzyszenie w działaniach wychowawczych.
 11. Występowanie z wnioskami i postulatami do władz samorządowych i państwowych.

 

§ 9

        Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarcza na ogólnych zasadach, określonych                    w odrębnych przepisach, w tym po uzyskaniu stosownego wpisu do rejestru przedsiębiorców                      w Krajowym Rejestrze Sądowym.

        Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie może tworzyć fundacje i spółki oraz przystępować do spółek istniejących.

 

 

Rozdział 3

 

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

 

§ 10

 

       Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym i działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,

3.   honorowych.

§ 11

 

1.1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności  prawnych i niepozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.

1.2. Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku                 o wpis do ewidencji, stają się członkami zwyczajnymi z chwilą uprawomocnienia się decyzji właściwego organu o wpisie Stowarzyszenia  do ewidencji.

 

            2.1. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która popiera      

                  działalność Stowarzyszenia, uznaje jego statut i udziela pomocy finansowej lub organizacyjnej.

             

            2.2. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli

                    Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmie w tej kwestii stosowną uchwałę.

            2.3. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenie.

2.4. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem

       Stowarzyszenia.

 

3.1   Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.

3.2      Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków                   na wniosek Zarządu w wyniku tajnego głosowania zwykłą większością głosów.

 

§ 12

 

Członkostwo zwyczajne i wspierające Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

 

§ 13

 

1.  Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są do:

a)      postawy i działań przyczyniających się do wzrostu i roli znaczenia  

     Stowarzyszenia,

      b)   aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów  Stowarzyszenia,

c)   przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

d)      dbałości o dobre imię Stowarzyszenia,

e)   regularnego opłacania składek członkowskich.

 

2.  Członek zwyczajny ma prawo do:

a)      czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

b)      wnioskowania i wyrażania opinii we wszystkich sprawach dotyczących celów i zasad funkcjonowania Stowarzyszenia,

c)      korzystania w swojej działalności z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia,

d)     korzystania nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie pozostawia do dyspozycji członków,

e)      posiadania legitymacji Stowarzyszenia i noszenia jego odznaki,

f)       korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

 1. Członkowie wspierający i honorowi korzystają z praw przysługującym członkom zwyczajnym wymienionych w § 13 pkt. 2  lit. b-f.
 2. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo brać udział – z głosem doradczym –                 w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków oraz posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu Stowarzyszenia, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

6.   Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

 

§ 14

 

       I. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnej pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,
 2. Wykluczenia przez Zarząd:

a)      za działalność sprzeczną ze Statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,

b)      za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracach władz Stowarzyszenia,

c)      za zaleganie z opłacaniem składki członkowskiej za okres roku,

d)     na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia                  z przyczyn określonych w lit. a-b,

e)      z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,

 1. Rozwiązania Stowarzyszenia.
 2. Śmierci członka.

 

 II. W przypadkach określonych w § 14, ust. 2 lit. a-e Zarząd każdorazowo zobowiązany jest zawiadomić członka o wykluczeniu, podając przyczyny wykluczenia oraz wskazując na prawo wniesienia odwołania do najbliższego Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

 

Rozdział 4

 

Władze Stowarzyszenia oraz ich organizacja

 

§ 15

 

Władzami stowarzyszenia są:

1.  Walne Zebranie Członków.

2.  Zarząd.

3.  Komisja Rewizyjna.

 

§ 16

 

1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata i upływa z terminem kolejnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Członków Stowarzyszenia.

2. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

3. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogę tę samą funkcję pełnić przez dowolną liczbę kadencji. Pierwszy wybór władz Stowarzyszenia może nastąpić na Zabraniu Założycielskim.

4. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków /quorum/. Zebrani mogą uchwalić głosowanie tajne.

 

§ 17

 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd jako sprawozdawcze raz do roku,                            a jako sprawozdawczo – wyborcze raz na 3 lata.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:

- z własnej inicjatywy,

- na wniosek Komisji Rewizyjnej,

- na wniosek 1/3 ogółu członków.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca                      od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

6. W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a drugim terminie, który może być wyznaczony o ½ godziny później tego samego dnia, może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę członków.

7. W Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym mogą uczestniczyć członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

8. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

 

§ 18

 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należą:

1. Określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia.

2. Uchwalenie Statutu i zmian w Statucie.

3. Uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia.

4. Uchwalenie budżetu Stowarzyszenia.

5. Wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia.

6. Ustalanie liczebności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

7. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

8. Ustalenie wysokości składek członkowskich.

9. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.

10. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia z członkostwa                               w Stowarzyszeniu.

11. Podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji.

12. Nadawanie godności członka honorowego.

13. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

14. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

 

§ 19

 

        Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

 

§ 20

 

1. Zarząd składa się z 5 - 7 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków spośród członków  zwyczajnych Stowarzyszenia.

2. Zarząd składa się z Prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarza, i do 3 członków Zarządu.

3. Do Zarządu automatycznie poza trybem wyborczym i każdorazowo jako członek wchodzi ksiądz  Moderator Ruchu Światło - Życie przy Parafii pod wezwaniem św. Wojciecha w Tarnawie Górnej.

4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu w terminie do 7 dni od posiedzenia Walnego Zebrania Członków, wybierając spośród członków Zarządu osoby funkcyjne – prezesa wiceprezesa, skarbnika, sekretarza.

5. Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku.

6. Do kompetencji Zarządu należy:

a)      realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,

b)      określenie szczegółowych kierunków działania,

c)      uchwalanie szczegółowych okresowych planów działania Stowarzyszenia oraz planów finansowych,

d)     sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

e)      uchwalanie regulaminów, za wyjątkiem regulaminów pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f)       podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego lub ruchomego Stowarzyszenia, a także jego obciążenia,

g)      zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

h)      przyjmowanie nowych członków i prowadzenie ich ewidencji,

i)        wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego, zwyczajnego                i wspierającego Stowarzyszenia,

j)        składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

k)      podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników,

l)    podejmowanie innych uchwał w przypadkach przewidzianych niniejszym Statutem.

 

§ 21

 1. Wiceprezes zastępuje prezesa w razie jego nieobecności lub niemożliwości wykonywania przez niego obowiązków.
 2. Sekretarz zajmuje się protokołowaniem zebrań, prowadzeniem korespondencji i spełnieniem innych funkcji związanych z istotą tego urzędu.
 3. Skarbnik jest odpowiedzialny za zbieranie składek od członków, przyjmowaniem wszelkich wpłat, przechowywaniem pieniędzy, pokrywania z kasy stowarzyszenia wydatków na polecenie Przewodniczącego, prowadzenie ksiąg Rachunkowych.
 4. Moderatorem wchodzącym w skład Zarządu poza trybem wyborczym jest ksiądz, wikariusz                      w Parafii pod wezwaniem św. Wojciecha w Tarnawie Górnej, pełniący funkcje doradcy i opiekuna duchowego, który ma jednocześnie czuwać nad przestrzeganiem zasad katolickiej nauki społecznej                    w działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie. 

 

§ 22

 

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia.

 

§ 23

 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków,                 nie będących członkami Zarządu.

2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, sekretarza oraz do 3 członków.

3. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu w terminie do 7 dni od posiedzenia Walnego Zebrania Członków, wybierając spośród członków  Komisji Rewizyjnej osoby funkcyjne – przewodniczącego i sekretarza.

4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)      kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia,

b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli                      i lustracji,

c) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków  oraz zwołania posiedzenia Zarządu,

d)     zwołania Walnego Zebrania Członków w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie         lub trybie ustalonym statutowo,

e)      składanie wniosków w przedmiocie udzielenia lub nieudzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

f)       składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

g)      dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.

5.  Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie

     członków.

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu

    Stowarzyszenia z głosem doradczym.

      7. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący w miarę potrzeb,   lecz nie rzadziej   

          niż dwa razy w roku.

 

 

§ 24

 

1. W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 15 pkt 2 i 3 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacja nie może dotyczyć więcej niż 1/3 członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

2. W drodze kooptacji do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wchodzą osoby, które w wyborach                do tych władz uzyskały kolejno największą liczbę głosów.

 

 

Rozdział 5

 

Majątek Stowarzyszenia

 

§ 25

 

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 

§ 26

 

1. Środki finansowe na realizację zadań statutowych Stowarzyszenie uzyskuje ze:

a)      składek członkowskich,

b)      dochodów z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących                            w użytkowaniu Stowarzyszenia,

c)      darowizn, spadków, zapisów,

d)     dotacji budżetowych i pozabudżetowych przeznaczonych na zadania zlecone realizowane przez Stowarzyszenie,

e)      własnej działalności gospodarczej,

f)       wpływów z działalności statutowej,

g)      innych źródeł.

 

 1. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia mogą być przechowywane wyłącznie na           

koncie Stowarzyszenia. Wpływy gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb,

      jak najszybciej przekazywane na konto.

 

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi

    przepisami.

4. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków

    majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób: prezesa Zarządu i skarbnika.

5. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są podpisy: prezesa lub wiceprezesa

    i sekretarza.

 

Rozdział 6

 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 27

 

        Uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§ 28

 

       Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określa tryb likwidacji oraz cel, na który zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

 

 

§ 29

 

W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nieuregulowanych w Statucie, maja zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach /Dz. U. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami/.

 

Rozdział 7

 

Przepisy przejściowe

 

§ 30

 

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia organu rejestrowego.

 

 

 

 

 

 

Niniejszy Statut został zatwierdzony dnia 25 lutego 2008 r.

 

                       

 

 

 

 ................................................................                                    ……….....................................................

                Przewodniczący Zebrania                                                                                             Sekretarz Zebrania