Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, dlatego przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Jedność tych sakramentów winna być zachowana, stąd w niebezpieczeństwie śmierci udziela się tego sakramentu nawet dzieciom. Istotnie, „przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”. Chrystus Pan obiecał swoim uczniom, że Duch Święty będzie ich wspomagał, aby także wobec prześladowców dawali świadectwo nieugiętej wiary. W dzień przed swoją męką obiecał Apostołom, że ześle od Ojca Ducha prawdy, który pozostanie z nimi na zawsze. Wreszcie po swoim zmartwychwstaniu Chrystus obiecał, że wkrótce ześle na nich Ducha Świętego, który napełni ich mocą i uczyni Jego świadkami:„Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami” (Dz l ,8). Rzeczywiście w święto Pięćdziesiątnicy Duch Święty w cudowny sposób zstąpił na Apostołów zgromadzonych na modlitwie wraz z Maryją, Matką Jezusa i uczniami. Zostali oni wtedy tak napełnieni Duchem Świętym, że obdarzeni mocą Bożą zaczęli głosić wielkie dzieła Boże. Piotr Apostoł uznał Ducha Świętego, który w ten sposób zstąpił na nich, za dar epoki mesjańskiej. Wówczas zostali ochrzczeni ci, którzy uwierzyli w naukę Apostołów. Otrzymali oni również dar Ducha Świętego. Od tego czasu Apostołowie, wypełniając wolę Chrystusa przez wkładanie rąk, udzielali neofitom daru Ducha Świętego.
Najstarsze świadectwo o udzielaniu sakramentu bierzmowania zapisane jest w Dziejach Apostolskich i mówi wyraźnie i szczegółowo o udzielaniu tego znaku wiary jako dopełnienia chrztu świętego. Czytamy tam: „Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego” (Dz 8,14-17).
Skutkiem sakramentu bierzmowania jest pełne wylanie Ducha Świętego, jakie niegdyś stało się udziałem Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy. Bierzmowanie przynosi zatem wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej:   – zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie;   – ściślej jednoczy nas z Chrystusem;   – pomnaża w nas dary Ducha Świętego;   – udoskonala naszą więź z Kościołem; 
– udziela nam, jako prawdziwym świadkom Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się Krzyża.
Sakramentu bierzmowania, podobnie jak chrztu, którego jest dopełnieniem, udziela się tylko jeden raz. Wyciska on w duszy niezatarte duchowe znamię, „charakteru”, który jest znakiem, że Jezus Chrystus naznaczył chrześcijanina pieczęcią swego Ducha, przyoblekając go mocą z wysoka, aby był Jego świadkiem.
„Charakter” sakramentu udoskonala kapłaństwo wspólne wiernych, otrzymane w chrzcie, a „bierzmowany otrzymuje moc publicznego wyznawania wiary w Chrystusa, jakby na zasadzie obowiązku”.

 Zasady przyjęcia Bierzmowania w naszej parafii:

 • Przyjęcie do Bierzmowania dokonuje się w III klasie Gimnazjum.
 • Bierzmowanie udzielane jest młodzieży gimnazjalnej najczęściej w maju.
 • W uzasadnionym przypadku osoby spoza parafii Św. Wojciecha, pragnący przyjąć ten sakrament w naszej parafii, muszą przedstawić zgodę własnej parafii na formację i przyjęcie Bierzmowania naszej parafii.
 • Młodzież w VI klasie Szkoły Podstawowej otrzymuje "Indeks Formacji Katolickiej" oraz zobowiązana jest od klasy II SP. systematycznie przystępować do sakramentu pokuty, co potwierdza podpis księdza w Indeksie.
 • Zgłoszenie do Bierzmowania dokonuje się we wrześniu na pierwszym spotkaniu formacyjnym w klasie I Gimnazjum, na którym kandydaci zostają również pouczeni o obowiązkach wynikających z formacji kandydata do Bierzmowania.
 • Katecheza dla kandydatów do Bierzmowania odbywa się zasadniczo raz  w miesiącu a rozpoczyna się Mszą św.

 Warunki dopuszczenia do sakramentu Bierzmowania:

1. Przyjęty sakrament Chrztu św. – gdy Chrzest św. przyjęty był poza parafią św. Wojciecha w Tarnawie Górnej, należy przedstawić "Świadectwo Chrztu św.", 2. Przedłożenie świadectwa nauki religii z klasy VI – przynajmniej z oceną dobrą. W przypadku oceny niższej kandydat musi zdać egzamin ze znajomości katechizmu w zakresie Szkoły Podstawowej, 3.  Pozytywna ocena – wpisana do Indeksu Formacji Młodzieży z I, II, III klasy Gimnazjum (ocena półroczna i końcowa), 4. Aktywne uczestnictwo we wszystkich spotkaniach formacyjnych i nabożeństwach związanych z przygotowaniem do sakramentu Bierzmowania, 5. Uczestnictwo w katechezie szkolnej, 6. Uczestnictwo w życiu sakramentalnym: regularne uczestnictwo we Mszy św. niedzielnej, comiesięczna spowiedź na I piątek miesiąca (podpis w Indeksie Formacji Katolickiej) i Komunia św. - obowiązkowo w I piątek miesiąca, dodatkowo obecność przynajmniej na niektórych nabożeństwach, 7. Pozytywna opinia nauczycieli i katechety, co do zachowania i życia moralnego, 8. Włączenie się w życie parafialne, szczególnie poprzez uczestniczenie w spotkaniach grup młodzieżowych i akcjach duszpasterskich, 9. Znajomość podstawowych prawd wiary i katechizmu pamięciowego, 10. Pozytywna ocena z końcowego egzaminu przeprowadzonego przed Bierzmowaniem przez Księdza Prowadzącego i Wizytatora Diecezjalnego.

 Nie będzie dopuszczony(a) do Bierzmowania ten(ta) kto:
 
1. Opuści 2 spotkania formacyjne bez usprawiedliwienia dokonanego przez rodziców (nie telefonicznie i listownie ale osobiście), 2. Nie spełnia praktyk religijnych lub spełnia je w sposób lekceważący, np. uczestniczy we Mszy św. poza kościołem, nie przystępuje do Sakramentów św., itd., 3. Nie wykaże się koniecznymi wiadomościami, 4. Lekceważy uczestnictwo w katechezie szkolnej, 5. Zachowuje się w sposób gorszący, np. pali papierosy, pije alkohol, itd. 6. Fałszuje podpis(y) w Indeksie Formacji Młodzieży

 •  Kandydat wybiera sobie świadka i patrona do Bierzmowania.
 • Po otrzymaniu sakramentu bierzmowany otrzymuje Indeks Formacji Młodzieży z adnotacją o   przyjęciu sakramentu Bierzmowania

Warunki, jakim powinien odpowiadać świadek bierzmowania wg Kodeksu Prawa Kanonicznego [por. kan. 893]

 • Jest wyznaczony przez przyjmującego bierzmowanie albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza bierzmowania, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania.
 • Ukończył 16 lat, chyba, że biskup diecezjalny określił inny wiek, albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku.
 • Jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić.
 • Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej.
 • Nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest, może być współmałżonkiem.
 • Ponieważ przyjmujący bierzmowanie wybiera sobie tylko jednego świadka, nie może nim zostać wyznawca niekatolickiej wspólnoty kościelnej, chociaż może on pełnić zadanie świadka chrztu wspólnie z chrzestnym katolikiem (KPK 874).
 •  Zaleca się, by chrzestny był świadkiem bierzmowania.

Szafarz bierzmowania
Właściwym szafarzem sakramentu bierzmowania jest biskup. Zwykle on sam udziela tego sakramentu, aby wyraźniej występował jego związek z pierwszym zstąpieniem Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy to Apostołowie napełnieni Duchem Świętym sami przekazywali Go wiernym przez włożenie rąk.