Konferencja "Zrozumieć FAS..."

Konferencja "Zrozumieć FAS..."

W czwartek, 23 marca 2017 r. w Szkole Podstawowej w Tarnawie Dolnej odbyła się otwarta konferencja na temat niezwykle aktualny i ważny, a jednocześnie zbyt mało znany - „Zrozumieć FAS. Problemy edukacyjne, emocjonalne i społeczne dzieci z FAS”.

Konferencję zorganizowali Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Tarnawie Dolnej oraz Stowarzyszenie „Nasza Przyszłość – Tarnawa”. Prowadziła ją dr n. med. Małgorzata Klecka - Dyrektor Pracowni Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych w Lędzinach, ekspert do spraw FAS przy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA), założycielka i Prezes Fundację FASTRYGA.

Tematyka konferencji cieszyła się dużym zainteresowaniem. Udział w niej zgłosiło ok. 80 osób. Miała charakter otwarty stąd uczestnikami byli przedstawiciele powiatów bieszczadzkiego, leskiego i sanockiego. Nauczyciele szkół i wychowawcy przedszkola i żłobka Gminy Zagórz, pedagodzy, psycholodzy, terapeuci Ośrodków Szkolno – Wychowawczych, pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych, Powiatowych Centrum Pomocy Rodzinie, kuratorzy Sadów Rejonowych, asystenci rodziny, rodzice zastępczy, biologiczni i adopcyjni.

Celem organizatorów było uświadomienie zainteresowanym wiedzy z zakresu problemów rozwoju i zaburzeń w zachowaniu dzieci, których matki w okresie ciąży piły alkohol, jego skutków i rozpoznawania tego zespołu chorobowego oraz pomocy udzielanej dzieciom i rodzicom w niezwykle trudnym procesie adaptowania do życia w społeczeństwie.  

Alkoholowy zespół płodowy (FAS, ang. Fetal Alcohol Syndrome) - zespół chorobowy, który jest skutkiem działania alkoholu na płód w okresie prenatalnym. Alkoholowy zespół płodowy jest chorobą nieuleczalną, której można uniknąć zachowując abstynencję w czasie trwania ciąży. Do dziś nie określono dawki alkoholu, która byłaby bezpieczna dla płodu. Każda ilość niesie ryzyko wystąpienia zaburzeń w rozwoju dziecka.

Konferencja było okazją spotkania się z prekursorką FAS w Polsce, która swój wykład i prezentacje popierała własnymi doświadczeniami w pracy z dziećmi i rodzinami dotkniętymi zaburzeniami spowodowanymi prenatalną ekspozycją na alkohol. Pani dr Małgorzata Klecka na co dzień kieruje Pracownią Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych w Lędzinach. Konsultuje rodziny adopcyjne i zastępcze przeżywające trudności w relacjach z dziećmi oraz prowadzi grupy i warsztaty dla rodziców. Prezentacja fragmentów filmu „FAS ma twarz” umożliwiła wysłuchanie świadectw rodziców dzieci z FAS i terapeutów prowadzących zajęcia.

Uczestnicy tego wydarzenia podkreślali profesjonalność, autentyczność i wysoki poziom wykładów. Każdy z uczestników od tej pory jest bogatszy o podstawowe informacje na temat FAS i inaczej spojrzy na dziecko u którego mogą wystąpić jego symptomy.