Rok wiary

W czwartek 11 października 2012 Ojciec św. Benedykt XVI rozpocznie Rok Wiary, który zakończy się 24 listopada 2013.
Czas ten będzie „zachętą do autentycznego i nowego nawrócenia się do Pana, jedynego Zbawiciela świata” (Porta Fidei, 6).
11 października to dzień w którym zbiegają się dwie rocznice: 50. rocznica otwarcia Soboru Watykańskiego II oraz 20. rocznica promulgowania Katechizmu Kościoła Katolickiego.

Zakończenie Roku Wiary, 24 listopada, to Uroczystość Chrystusa Króla.

 Głównym celem tego okresu jest to, aby każdy chrześcijanin mógł „na nowo odkryć w wierzeniu radość i odnaleźć zapał do przekazywania wiary". Czas ten ma również na celu uwrażliwić wszystkich na celebrację wiary w liturgii, szczególnie w Eucharystii; odkryć na nowo prawdy wiary, wyjaśnione szczególnie w Katechizmie.
Jak powiedział Benedykt XVI, jego zasięg jest powszechny. "Będziemy mieli sposobność wyznawać wiarę w zmartwychwstałego Pana w naszych katedrach i kościołach całego świata; w naszych domach i rodzinach, aby każdy silnie odczuł potrzebę lepszego zrozumienia i przekazywania przyszłym pokoleniom odwiecznej wiary. Wspólnoty zakonne oraz parafialne, wszystkie stare i nowe wspólnoty kościelne będą mogły w tym Roku złożyć publiczne wyznanie Credo".

W nocie opublikowanej przez Kongregację Nauki Wiary proponuje się np.:
- Zachęcanie do pielgrzymek wiernych do Rzymu;
- Organizowanie pielgrzymek i zgromadzeń w głównych Sanktuariach.
- Organizowanie sympozjów, kongresów i spotkań, które ułatwią zapoznanie się z nauczaniem Kościoła katolickiego i pozwolą na otwarty dialog między rozumem a wiarą.
- Czytanie na nowo dokumentów Soboru Watykańskiego II.
- Przyjęcie ze szczególną uwagą homilii, katechez, przemówień i innych słów Ojca Świętego.
- Promocja programów telewizyjnych, audycji radiowych, filmów i publikacji, dostępnych dla szerokiej publiczności, dotyczących tematów wiary.
- Przybliżenie wiernym życia lokalnych świętych, prawdziwych świadków wiary.
- Lepsze poznanie dzieł sztuki sakralnej.
- Przygotowanie i rozprowadzanie materiałów o charakterze apologetycznym, pomagających wiernym odpowiedzieć na ich wątpliwości dotyczące wiary.
- Organizowanie wydarzeń katechetycznych dla młodych, które będą ukazywać piękno wiary.
- Zbliżanie z większą wiarą i częstotliwością do Sakramentu Pojednania i Pokuty
- Używanie w szkołach Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego
- Organizowanie grup czytających wspólnie Katechizm oraz promujących jego sprzedaż.

Więcej informacji można uzyskać;
www.annusfidei.va

By nie zmarnować ROKU WIARY…

 Rozpoczynający się Rok Wiary ma być odpowiedzią na współczesny kryzys życia duchowego i religijnego. Kościół pragnie, poprzez konkretne działania duszpasterskie, na nowo ukazać piękno życia we wspólnocie z Bogiem, zaprosić do głębszego przeżywania wiary i dzielenia się tym doświadczeniem z innymi.

 

11 października, w dniu, w którym Ojciec Święty otworzy Rok Wiary, we wszystkich katedrach i kościołach parafialnych powinna odbyć się Mszą Świętą, poprzedzona rozważaniem różańca i uroczystym wniesieniem dokumentów Soboru Watykańskiego II oraz Katechizmu Kościoła Katolickiego. Księgi te zostaną umieszczenie na ważnym miejscu w kościele i pozostaną tam – jako znak – przez cały rok.

 

W jaki konkretny sposób my powinniśmy w tym czasie troszczyć się o wzrost wiary, aby nie zmarnować tego daru czasu?

Po pierwsze życie sakramentalne. Musimy pamiętać, że w Eucharystii, która jest tajemnicą wiary i źródłem nowej ewangelizacji, wiara Kościoła jest głoszona, celebrowana i umacniana.

Pan Bóg kształtuje nasze serce na modlitwie. „Panie, przymnóż nam wiary!” – to ewangeliczne wołanie powinno stawać się treścią życia. Biskupi zalecają, aby odmawiany podczas Eucharystii w każdą niedzielę tzw. Symbol nicejsko-konstantynopolitański („Wierzę w jednego Boga”), stał się w tym czasie codzienną modlitwą każdego chrześcijanina. Szczególną formą modlitwy, a zarazem pięknym świadectwem wiary, są pielgrzymki, zarówno te do Ziemi Świętej i znanych sanktuariów maryjnych, jak i te lokalne, promujące mniejsze ośrodki kultu Matki Bożej czy też świętych i błogosławionych świadków wiary związanych z danym terenem.

Pogłębieniu wiary służyć może także osobista formacja. Wszystkich wiernych zachęca się do czytania i uważnej medytacji Listu apostolskiego Porta fidei Ojca Świętego Benedykta XVI. Należy także poświęcić więcej uwagi studium dokumentów Soboru Watykańskiego II i Katechizmu Kościoła Katolickiego. Treści w nich zawarte powinny stawać się inspiracją w przepowiadaniu Słowa Bożego, katechezie, formacji wspólnot i ruchów religijnych.

Ważnym elementem na drodze dojrzałości wiary jest także otwarcie się na świat nauki i kultury, by w ten sposób stwarzać nowe okazje do twórczego dialogu wiary i rozumu. Wierni powinni mieć świadomość, że nie może być konfliktu między wiarą a prawdziwą nauką, ponieważ obie, choć różnymi drogami, dążą do prawdy.

Rok Wiary jest wyzwaniem dla wszystkich. Ludzie głęboko wierzący powinni dołożyć starań, aby ich życie było jeszcze bardziej jednoznacznym potwierdzeniem wyznawanych prawd. Ci, którzy zobojętnieli na sprawy wiary lub stoją na obrzeżach wspólnoty Kościoła, powinni w tym czasie pogłębić swoją wiarę i podjąć wysiłek, by kierować się jej wartościami w codziennym życiu. Stojący z boku Kościoła, ci, którzy zdawać by się mogło niewiele mają wspólnego z Bogiem, powinni przemyśleć, z jak wielkich wartości rezygnują. Trzeba, abyśmy na nowo przypomnieli sobie, że powołanie chrześcijańskie jest z natury swojej również powołaniem do apostolstwa.